МЫ ХОЧАМ ЖЫЦЬ У МІРЫ І СПАКОІ

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

президент

Але ні­ко­му не бу­дзе да­зво­ле­на раз­маў­ляць з на­шай кра­і­най з па­зі­цыі сі­лы. У Бе­ла­ру­сі па­він­ны быць за­бяс­пе­ча­ны ва­ен­ная бяс­пе­ка і са­цы­яль­на-па­лі­тыч­ная ста­біль­насць у гра­мад­стве. Та­кую за­да­чу па­ста­віў Кі­раў­нік дзяр­жа­вы Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на па­ся­джэн­ні Са­ве­та бяс­пе­кі Бе­ла­ру­сі.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў ува­гу на тое, што сі­ту­а­цыя ва­кол Бе­ла­ру­сі іс­тот­на змя­ні­ла­ся, кар­ды­наль­на зве­да­лі транс­фар­ма­цыю фор­мы і спо­са­бы вя­дзен­ня не толь­кі ба­раць­бы, але і вай­ны. «Ма­быць, ні­ко­лі яшчэ ў су­час­най гіс­то­рыі по­гля­ды на ва­ен­ную спра­ву не змя­ня­лі­ся так ра­ды­каль­на і хут­ка. І ні­ко­лі яшчэ кан­флік­ты не ўспых­ва­лі і не раз­ві­ва­лі­ся так не­прад­ка­заль­на і імк­лі­ва. Гэ­та, на жаль, на­ша рэ­аль­насць, у якой мы жы­вём і на якую мы не прос­та па­він­ны рэ­ага­ваць, а ра­біць ад­па­вед­ныя вы­ва­ды і прак­тыч­ныя кро­кі», — ска­заў Кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Па матэрыялах прэс-службы Прэзідэнта.

 


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.