ПЕНСІІ

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

деньги

З 1 сту­дзе­ня 2015 го­да па­вя­ліч­ва­ец­ца мі­ні­маль­ны стаж пра­цы для пры­зна­чэн­ня пен­сіі па ўзрос­це і пен­сіі за вы­слу­гу га­доў з 10 да 15 га­доў пра­цы з вы­пла­тай аба­вяз­ко­вых стра­ха­вых уз­но­саў у бюд­жэт дзяр­жаў­на­га па­за­бюд­жэт­на­га фон­ду са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва. Ад­па­вед­ны Указ №570 «Аб удас­ка­на­лен­ні пен­сій­на­га за­бес­пя­чэн­ня» Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі пад­пі­саў 8 снеж­ня.

Гэ­тая ме­ра не рас­паў­сюдж­ва­ец­ца на тыя ка­тэ­го­рыі гра­ма­дзян, для якіх фар­мі­ра­ван­не пра­цяг­ла­га ста­жу аб’­ек­тыў­на ўсклад­не­на (шмат­дзет­ныя ма­ці, ма­ці ін­ва­лі­даў з дзя­цін­ства, ін­ва­лі­ды з дзя­цін­ства). Для іх за­хоў­ва­ец­ца мі­ні­маль­ны стаж пра­цы 5 га­доў.

БелТА.

 


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.