Творчески и креативно

Ежегодно отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома  и РК ОО «БРСМ» проводят конкурс дизайнер-ских работ «Новогодний 

Читать далее

ІНІЦЫЯТЫВА КАНКРЭТНЫХ КРОКАЎ

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­кі­ра­ваў зва­рот да кі­раў­ні­коў дзяр­жаў — чле­наў Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за ў су­вя­зі з тым, што на­ша

Читать далее