«Базавая» павялічылася да 180 тысяч

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

деньги

Гэ­та пра­ду­гле­джа­на па­ста­но­вай Са­ве­та Мі­ніст­раў №1255 ад 29 снеж­ня 2014 го­да.Та­кое па­вы­шэн­не (з 1 студзеня) дазво­ліць пры­вес­ці са­цы­яль­ныя вы­пла­ты з бюд­жэ­ту, якія за­ле­жаць ад ба­за­вай ве­лі­чы­ні, у ад­па­вед­насць з рэ­аль­ным уз­роў­нем цэн. Ба­за­вая ве­лі­чы­ня — экана­міч­ны па­каз­чык, які вы­зна­чае аб­стракт­ную каш­тоў­насць па­куп­ніц­кай здоль­нас­ці гро­шай, не звя­за­ную з ацэн­кай якіх-не­будзь кан­крэт­ных ма­тэ­рыяль­ных або не­ма­тэ­ры­яль­ных да­брот. Ужы­ва­ец­ца для вы­лі­чэн­ня мно­гіх паказ­чы­каў і нар­ма­ты­ваў у сфе­ры пра­цоў­ных пра­ва­ад­но­сін, вы­зна­чае па­мер штра­фаў і пош­лін. Акра­мя та­го, па­вы­шэн­не ба­за­вай ве­лі­чы­ні паў­плы­вае на вы­зна­чэн­не па­ме­ру ад­на­ра­зо­вых да­па­мог пе­да­га­гіч­ным, ме­ды­цын­скім і фар­ма­цэў­тыч­ным ра­бот­ні­кам, ра­бот­ні­кам куль­ту­ры і мас­тац­тва і ін­шым.

БелТА.


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.