ІНІЦЫЯТЫВА КАНКРЭТНЫХ КРОКАЎ

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

202890-02сайт

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­кі­ра­ваў зва­рот да кі­раў­ні­коў дзяр­жаў — чле­наў Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за ў су­вя­зі з тым, што на­ша кра­і­на 1 сту­дзе­ня 2015 го­да ўсту­пі­ла ў стар­шын­ства ў Вы­шэй­шым Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ве­це, Еў­ра­зій­скім між­ура­да­вым са­ве­це і Са­ве­це Еў­ра­зій­скай эка­на­міч­най ка­мі­сіі.

У зва­ро­це ад­зна­ча­ец­ца, што Бе­ла­русь раз­гля­дае ЕА­ЭС у якас­ці най­важ­ней­ша­га ін­тэ­гра­цый­на­га аб’­яд­нан­ня, якое спры­яе за­бес­пя­чэн­ню эка­на­міч­най і са­цы­яль­най ста­біль­нас­ці ў рэ­гі­ё­не. Стар­шын­ства Бе­ла­ру­сі бу­дзе на­кі­ра­ва­на на да­лей­шае ўма­ца­ван­не доб­ра­су­сед­ства, раз­віц­цё эка­на­міч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва, са­дзей­ні­чан­не рас­паў­сю­джан­ню ча­ты­рох ас­но­ва­твор­ных эка­на­міч­ных сва­бод са­ю­за: ру­ху та­ва­раў, па­слуг, ка­пі­та­лу і пра­цоў­най сі­лы.

Бе­ла­рус­кі бок на ўсіх эта­пах пад­рых­тоў­кі да­га­во­ра аб ЕА­ЭС пас­ля­доў­на за­яў­ляў пра не­аб­ход­насць мак­сі­маль­най лі­бе­ра­лі­за­цыі ўмоў эка­на­міч­най дзей­нас­ці ў рам­ках ін­тэ­гра­цый­на­га аб’­яд­нан­ня. «Па-ра­ней­ша­му лі­чым, што пад­мур­кам Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за па­він­на стаць поў­ная ад­ме­на вы­клю­чэн­няў і аб­ме­жа­ван­няў у ру­ху та­ва­раў», — га­во­рыц­ца ў зва­ро­це.

БелТА


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.