СУПРАЦОЎНІЦТВА ПА ЎСІХ НАПРАМКАХ гатова развіваць наша краіна з Азербайджанам

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

президент

Аб гэ­тым за­явіў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на су­стрэ­чы з пер­шым на­мес­ні­кам прэм’­ер-мі­ніст­ра Азер­бай­джа­на Ягу­бам Эю­ба­вым.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў ува­гу, што Бе­ла­русь і Азер­бай­джан заў­сё­ды па­спя­хо­ва вы­ра­ша­лі іс­ну­ю­чыя праб­лем­ныя пы­тан­ні. «У нас з Азер­бай­джа­нам, ня­гле­дзя­чы на ўсе цяж­кас­ці, як рэд­ка з якой кра­і­най, па мі­ну­лым го­дзе на­ват та­ва­ра­зва­рот па­вя­лі­чыў­ся. Нам вель­мі вы­гад­ны ган­даль з Азер­бай­джа­нам», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар.

«І ка­лі мы яшчэ раз­ва­жа­ем па асоб­ных дзяр­жа­вах, іс­ці ту­ды, не іс­ці са сва­ёй вы­твор­час­цю, то з Азер­бай­джа­нам гэ­та­га ня­ма — мы га­то­вы ства­раць там свае вы­твор­час­ці, га­то­вы пры­маць ва­шы ін­вес­ты­цыі тут, га­ран­тыі — аб­са­лют­ныя», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі. Ён на­га­даў, што ў Азер­бай­джа­не дзей­ні­ча­юць су­мес­ныя вы­твор­час­ці па вы­пус­ку бе­ла­рус­кіх трак­та­роў, гру­за­вых аў­та­ма­бі­ляў, ліф­таў і ін­шыя.

БелТА.


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.