ЯК ДЫХАЕЦЦА, ВЁСКА?

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

президент

Пы­тан­ні стра­тэ­гіч­на­га раз­віц­ця сель­скай гас­па­дар­кі бу­дуць раз­гле­джа­ны ў кра­са­ві­ку па вы­ні­ках пер­ша­га квар­та­ла. Гэ­та ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на на­ра­дзе па сі­ту­а­цыі ў сель­ска­гас­па­дар­чай га­лі­не, праб­ле­мах і перс­пек­ты­вах раз­віц­ця.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы за­па­тра­ба­ваў спра­ва­зда­чу аб рэ­аль­най сі­ту­а­цыі ў сель­скай гас­па­дар­цы. Ён на­га­даў, што ў мі­ну­лым го­дзе пры­ня­та не­каль­кі ўка­заў, на­кі­ра­ва­ных на па­ляп­шэн­не сі­ту­а­цыі ў га­лі­не. «З усі­мі па вер­ты­ка­лі ў сель­скай гас­па­дар­цы да­мо­ві­лі­ся, што, ка­лі Прэ­зі­дэнт пад­піс­вае 3-5 ука­заў, то сель­ская гас­па­дар­ка ўздых­не. Прай­шло ня­ма­ла ча­су, каб па­гля­дзець — ды­хае сель­ская гас­па­дар­ка ці не. Я ха­цеў бы сён­ня па­чуць, як яна ды­хае і ча­го ёй не ха­пае для та­го, каб нар­маль­на ды­хаць», — ска­заў Прэ­зі­дэнт. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што па ўсіх пы­тан­нях раз­віц­ця вёс­кі бы­лі не прос­та пры­ня­ты ра­шэн­ні, а ўкла­дзе­ныя ка­ла­саль­ныя рэ­сур­сы, каб сель­ская гас­па­дар­ка нар­маль­на пра­ца­ва­ла. З улі­кам гэ­та­га дзяр­жа­ва ча­кае ад­па­вед­най ад­да­чы па ўсіх на­прам­ках раз­віц­ця АПК.

Па матэрыялах прэс-службы Прэзідэнта.

 


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.