Мы ў вас верым!

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

спорт

Ад­бы­ла­ся ўра­чыс­тая цы­ры­мо­нія про­ва­даў на­шай спар­тыў­най дэ­ле­га­цыі ў Бразілію

на ХХХІ лет­нія

Алім­пій­скія гуль­ні.

Яе не­ад’­ем­най част­кай ста­лі вы­ба­ры ка­пі­та­на і сця­га­нос­ца збор­най. На зна­ка­мі­ты ста­ды­ён «Ма­ра­ка­на» ў Рыа-дэ-Жа­нэй­ра на­шу ка­ман­ду вы­ве­дзе алім­пій­скі чэм­пі­ён, шмат­ра­зо­вы пе­ра­мож­ца чэм­пі­я­на­таў све­ту стра­лок Сяр­гей Мар­ты­наў. Ка­пі­та­нам бе­ла­рус­кай збор­най бу­дзе алім­пій­скі чэм­пі­ён у вес­ла­ван­ні на бай­дар­ках і ка­ноэ Аляк­сандр Баг­да­но­віч.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы, прэ­зі­дэнт На­цы­я­наль­на­га алім­пій­ска­га ка­мі­тэ­та Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ўру­чыў Дзяр­жаў­ны сцяг ка­пі­та­ну бе­ла­рус­кай спар­тыў­най дэ­ле­га­цыі. «Па­мя­тай­це, што ва­шы вы­со­кія вы­ні­кі — гэ­та па­зі­тыў­ны імідж Бе­ла­ру­сі і па­каз­чык яе па­спя­хо­ва­га раз­віц­ця, — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт. — Для бе­ла­рус­кіх ат­ле­таў гэ­тыя Гуль­ні ста­нуць са­мым важ­ным эк­за­ме­нам ча­ты­рох­год­дзя. На­ша дзяр­жа­ва зра­бі­ла ўсё не­аб­ход­нае, каб вы ме­лі маг­чы­масць спа­кой­на пад­рых­та­вац­ца і доб­ра вы­сту­піць на гэ­тых спа­бор­ніц­твах», — ска­заў бе­ла­рус­кі лі­дар.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што ца­на алім­пій­ска­га ме­да­ля заў­сё­ды бы­ла вы­со­кая, і сён­ня тым больш. «Па­гля­дзі­це, як аб­васт­ры­ла­ся кан­ку­рэнт­ная ба­раць­ба. Час­та вы­ка­рыс­тоў­ва­юц­ца не­спар­тыў­ныя ме­та­ды ціс­ку на асоб­ных ат­ле­таў і цэ­лыя кра­і­ны. Ужо не вы­клі­ка­юць здзіў­лен­ня скан­да­лы, гуч­ныя вы­крыц­ці, пе­ра­гляд вы­ні­каў, якія даў­но пай­шлі ў гіс­то­рыю спа­бор­ніц­тваў, — за­ўва­жыў Прэ­зі­дэнт. — Вы ўсё гэ­та ба­чы­це са­мі, ра­зу­ме­е­це, упэў­не­ны, пе­ра­жы­ва­еце. У Рыа ўмо­вы для спа­бор­ніц­тваў бу­дуць ня­прос­ты­мі, мо­жа быць, цяж­кі­мі. Упэў­не­ны, вы спра­ві­це­ся з гэ­тым ка­ла­саль­ным на­пру­жан­нем і па­ка­жа­це доб­ры вы­нік».

БелТА.

 


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.